top of page

Ditt bidrag är viktigt

ATT VARA FÖRÄLDER PÅ PÄRLTRAPPAN

Tillsammans

Montessoriförskolan Pärltrappan är ett blandkooperativ där både personal och föräldrar bedriver förskoleverksamhet utifrån Skollagen och Läroplanen för förskolans (Lpfö -18) uppdrag. Föräldrar till barn hos oss på Pärltrappan ges möjligheten att få en personlig relation till förskolan och god insikt i barnens vardag. Att vara medlem i föreningen innebär olika förtroendeuppdrag såsom lokalvård, marknadsföring och diverse underhåll. Det är föräldrarnas insatser som gör det möjligt för oss att ha hög personaltäthet och små barngrupper och därmed hålla god kvalitet i verksamheten. Den pedagogiska verksamheten styrs av rektor i samarbete med pedagogerna.

Medlemmarnas arbetsinsatser


För att driva en fungerande kooperativ förskola behöver alla medlemmar bidra med olika insatser under terminen. Det är delvis vi medlemmar som sköter städningen av förskolan vilket sker på kvällstid enligt ett schema som skickas ut i god tid.

Vi träffas också för fixardagar där vi hjälps åt att åtgärda praktiska göromål på förskolan, varje familj är med vid en fixardag ungefär en gång per år.

Medlemmar kan också få ett ytterligare uppdrag som passar ens person, till exempel om man är en mer praktiskt eller mer administrativt lagd.

 

Beroende på förskolans behov, på vad din familj känner att ni helst skulle vilja engagera er i, och på vilken bakgrund eller kompetens ni har, kan ni komma att tilldelas en uppgift i kooperativet. Ett uppdrag ger viss befrielse från städ- och fixardagar beroende på uppdragets omfattning.

Styrelse


Pärltrappans verksamhet bedrivs i form av ekonomisk förening vilket bland annat innebär att en styrelse utses varje år. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamhetens drift och ekonomi och väljs varje år i samband med förenings-/årsstämman. I balandkooperativa väljs styrelsen bland både medlemmar och personalen.
Styrelsen har möte cirka 1 gång per månad (cirka 3 timmar). Utöver det så hanterar alla styrelsemedlemmar sina egna ansvarsområden och arbetstiden varierar beroende på vad som är aktuellt (i genomsnitt cirka 3 timmar per månad). De organiserar årsmötet och ansvarar för kommunikation om verksamheten med medlemmar, förskolechef och personal. Medlemmar i styrelsen deltar inte i städning eller på fixardagar.


Styrelsen består för närvarande av följande funktioner:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Informationsansvarig
Arbetsmiljö- och kvalitetsansvarig
Suppleant
Personal och medlemsresurs

Lokalansvarig

Extra ledamot/suppleant (vid behov)


För dig som är intresserad av ett djupare engagemang i Pärltrappan är en styrelseplats något vi kan rekommendera! 

Andra roller

Fixarjour/Fixarlaget (två personer)


Två medlemmar bemannar en fixarjour, som servar Pärltrappan med mer akuta ärenden när det gäller Pärltrappans lokaler. Åtagandet gentemot pedagogerna är att åtgärda uppkomna problem inom fyra dagar.
Fixarjouren anordnar också två fixardagar per termin (en innefixardag och en utefixardag), datumen ska förmedlas till medlemmarna i god tid. På fixardagarna ska en tydlig beskrivning finnas av vad som ska göras, verktyg och övrigt material köpas in och finnas på plats samt fika till deltagarna ordnas. Fixarjour/Fixarlag är befriade från kvällsstäd.


IT-ansvarig (en person)


IT-funktionen servar främst IT-miljön på Pärltrappan, hjälper personalen med IT-frågor, samt administrerar mailgrupperna. IT-uppgifterna sköts av en enskild medlem då vi inte kan riskera att sysslor hamnar mellan stolarna eller att flera individer är inne och ändrar i mailgrupper etc. IT-ansvarig är befriad från kvällsstäd.


Tidsbegränsade, tillfälliga uppdrag


Pärltrappans verksamhet bygger till stor del på insatser från oss föräldrar. I perioder ökar antalet uppgifter som vi gemensamt behöver lösa. Vissa av dessa uppgifter faller under styrelsens arbete, andra under något befintligt uppdrag eller arbetsgrupp, men stundom uppkommer sysslor som behöver tas om hand av någon/några andra föräldrar.
Din insats kan här vara av stor betydelse då du kan avlasta styrelsen eller övriga medlemmar, och stundom bidra med kunskap som kanske bara just du besitter. Denna insats kan t ex bestå i att driva tillfälliga/tidsbegränsade projekt, då någon del av verksamheten behöver uppdateras eller förnyas.

Årsstämma


Varje år i mars månad hålls förenings-/årsstämma. Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i en ekonomisk förening. Alla medlemmar i föreningen kallas till detta möte för att diskutera och fatta beslut kring det som är viktigt för föreningen. Årsstämman brukar godkänna föregående års bokslut och budgeten för det kommande året. På årsstämman utses styrelsemedlemmar för kommande år. En valberedning tillsätts då också vars uppgift är att finna lämpliga styrelsekandidater till nästkommande år.
Till årsstämman kan medlemmar skriva motioner. Motioner till stämman skrivna av Styrelsen kallas propositioner. En motion eller proposition är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer. Alla motioner och propositioner måste behandlas på stämman

Ekonomisk förening

Organisationsformen för blandkooperativet Pärltrappan är ekonomisk förening. Det innebär att det är en förening med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom sådan verksamhet där dessa deltar som kunder eller leverantörer, medverkar med egen arbetsinsats eller utnyttjar föreningens tjänster. Medlem kan därför inte enbart satsa kapital även om ansvarigheten är begränsad till det insatta kapitalet. Varje medlem har en röst per familj om ej annat stadgas. Föreningen ska registreras i föreningsregister hos länsstyrelsen i det län där föreningens styrelse har sitt säte.

Lag möte
bottom of page